Veranderingen PGB 2011

Veranderingen in het persoonsgebonden budget

 

Dankzij het pgb kunnen mensen zelf kiezen in de zorg. Dat recht wil het kabinet-Rutte verstevigen. Daarom worden pgb's vanaf 2014 geregeld in een wet. De toegang tot het pgb wordt per 2012 beperkt en de voorwaarden worden strenger.

Nieuwe voorwaarden pgb

Het kabinet wil dat vanaf 1 januari 2012 een aantal nieuwe voorwaarden geldt voor het ontvangen van een pgb:

  • alleen mensen met een ‘Verblijfsindicatie’ mogen nog aanspraak kunnen maken op een persoonsgebonden budget. Voor deze budgethouders wordt per 1 januari 2012 het pgb met 5% verhoogd.
  • Om fraude met het pgb tegen te gaan worden alle budgethouders vanaf 1 januari 2012 verplicht om een aparte bankrekening te openen en kunnen betalingen aan zorgverleners uitsluitend nog via de bank plaatsvinden.
  • Daarnaast geldt als voorwaarde voor een pgb dat nieuwe budgethouders vanaf 1 januari 2012 een zorgplan aan het zorgkantoor moeten overleggen waarin ze aangeven hoe zij hun pgb willen inzetten.
  • Tenslotte is het voor nieuwe budgethouders niet meer mogelijk om hun pgb-middelen in te zetten voor de bemiddelingsbureaus. Bestaande budgethouders mogen dat nog wel.

Beperking toegang tot pgb

Er wordt zoveel beroep op het pgb gedaan, dat we dit in de toekomst niet meer kunnen betalen. Daarom wordt de toegang tot het pgb beperkt. Het kabinet wil dat het pgb alleen nog bestemd is voor mensen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een ‘verblijfsindicatie’ hebben gekregen. Dat wil zeggen mensen die dermate veel zorg nodig hebben, dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden.

Heeft u nu een persoonsgebonden budget zonder verblijfsindicatie, dan heeft dit voor u gevolgen. Namelijk dat u uiterlijk per 1 januari 2014 niet langer een pgb ontvangt, maar over moet stappen naar zorg in natura als u een AWBZ-indicatie heeft voor de functies 'Persoonlijke verzorging' en/of 'Verpleging'. Heeft u een AWBZ-indicatie voor de functie 'Begeleiding' dan bent u vanaf dat moment aangewezen op begeleiding vanuit uw gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget/veranderingen-in-het-persoonsgebonden-budget